V javni obravnavi sprememba uredbe za mlade kmete

8 decembra, 2023
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v javno razpravo posredovalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023-2027 za Republiko Slovenijo.

Predlog uredbe je pripravljen na podlagi druge spremembe SN SKP 2023-2027 za Slovenijo, natančneje na podlagi sprememb, ki se nanašajo na intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov.

Spremembe se nanašajo na kmetijsko gospodarstvo, s katerim mladi kmet vstopa v intervencijo, uvaja se možnost trimesečnega odloga vključitve v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ter znižanje vstopnega praga za vlagatelje z gorskih kmetij. Prav tako se uvajajo spremembe kot so: poenotenje dolžine izvajanja poslovnega načrta za oba sklopa mladih kmetov, povečanje deleža izplačila prvega obroka na 90 odstotkov odobrenih sredstev in sprememba pogojev za pavšalni dodatek 5 000 evrov. Dodatni pavšalni dodatek se dodeli tudi, če mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis vodi knjigovodstvo po metodologiji FADN (kar pomeni vodenje računovodstva v kmetijstvu in metodologija knjigovodstva na kmetijah; angleško Farm Accountancy Data Network – FADN), ne samo knjigovodstvo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 20 odstotni dodatek na vsoto pavšalov se dodeli, če ima mladi kmet ob oddaji vloge na javni razpis v uporabi 50 odstotkov kmetijskih zemljišč, ki izpolnjujejo zahteve iz predpisov, ki urejajo ekološko kmetovanje, ob oddaji zahtevka za izplačilo drugega obroka pa morajo imeti v uporabi 80 odstotkov zemljišč, ki izpolnjujejo te pogoje.

Ostali popravki so namenjeni boljšemu razumevanju vsebine in natančneje pojasnjujejo posamezne določbe. 

Objava javnih razpisov za obe intervenciji (intervencija Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in intervencija Medgeneracijski prenos znanja) je predvidena februarja 2024.

Pripombe in predloge na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in medgeneracijski prenos znanja lahko zainteresirani podajo do vključno četrtka, 4. januarja 2024, na naslov gp.mkgp@gov.si.