Kmetica leta 2017 je Karolina Črešnar
Barbara Remec
Kmečki glas

Torek, 24. oktober 2017 ob 10:51

Odpri galerijo

Slo­ven­ske kme­ti­ce so med svo­ji­mi sta­nov­ski­mi ko­le­gi­ca­mi že pet­naj­sto leto za­po­red iz­bra­le kme­ti­co leta. Med os­mi­mi no­mi­ni­ran­ka­mi je Kme­ti­ca leta 2017 po­sta­la Ka­ro­li­na Čre­šnar iz Bo­ha­ri­ne nad Zre­ča­mi, ki je bila vid­no ga­nje­na ob pre­je­mu naj­vi­šje­ga na­zi­va, po­de­lje­ne­ga slo­ven­ski kme­ti­ci. V svo­jem na­go­vo­ru se je pred več kot 400 zbra­ni­mi go­sti zah­va­li­la ti­stim, ki so ver­je­li va­njo in ob skup­nem praz­ni­ku vo­šči­la vsem sta­nov­skim ko­le­gi­cam: »Zah­va­lju­jem se mo­žu, ki si je pred tri­de­se­ti­mi leti upal pri­pe­lja­ti mest­no de­kle na kme­ti­jo, kjer sem pi­sar­ni­ško delo za­me­nja­la za grab­lje, kla­di­vo in lo­pa­to. Se spra­šu­je­te, ali res de­lam vse, kar je na­pi­sa­no? Res je, vse to de­lam. Vse to zmo­rem za­ra­di dveh, ene­ga tam zgo­raj in svo­je­ga mo­ža, za­ra­di dru­ži­ne, lju­bez­ni. Ni mi tež­ko zju­traj vsta­ti ob dru­gi uri in spe­či 70 ki­lo­gra­mov kru­ha. Tako kot vam, dra­ge kme­ti­ce, ni tež­ko vsa­ko ju­tro vsta­ti in po­sto­ri­ti delo v hle­vu. Mar­si­ka­te­ra med vami je sama doma in iz dne­va v dan skr­bi, kako bo pre­ži­ve­la dru­ži­no. Zato se po­kla­njam vsem, ki si upa­mo biti kme­ti­ce. Za­bo­li me, ker smo pri po­pi­su pre­bi­val­stva spre­gle­da­ne – ali si kmet ali gos­po­di­nja. Kje pa smo kme­ti­ce? Z vsem spo­što­va­njem do gos­po­dinj, zase lah­ko re­čem, da ni­sem le gos­po­di­nja, am­pak sem po­no­sna kme­ti­ca. De­lam vse, kar dela gos­po­di­nja, in še mno­go več. Prav vse, kar sem se nau­či­la de­la­ti na kme­ti­ji in v kam­no­lo­mu, kjer vča­sih pre­me­čem tudi dve toni na dan, sem se nau­či­la za­ra­di lju­bez­ni – do dru­ži­ne in zem­lje. Dne­ve, kot je da­naš­nji, mo­ra­mo ce­ni­ti in jih po­ne­sti v svet. Če ne bi bilo teh prid­nih kme­čkih rok, v hle­vu ne bi bilo več ži­vi­ne, ogenj v pe­či bi uga­snil in kru­ha bi ne bilo več, iz ku­hinj ne bi več pri­jet­no di­ša­lo, in kar je naj­po­mem­bnej­še, do­mo­vi­na bi se za­ra­sla. Ve­či­na le­toš­njih kan­di­datk pri­ha­ja z majh­nih kme­tij, ki so na str­mih pre­de­lih, kjer vztra­ja­mo, de­la­mo. Naj ne bomo zad­nje na kme­ti­jah! Ne­po­mem­bne in spre­gle­da­ne. Ne sme­mo se spra­še­va­ti, ali se spla­ča kme­to­va­ti, po­mem­bno je, da vztra­ja­mo. Ko bo umr­la zad­nja če­be­la in se bo za­pr­la zad­nja kme­ti­ja, bo umrl tudi ta naš pre­le­pi pla­net. Tega ne sme­mo do­pu­sti­ti!«

Na fo­to­gra­fi­ji: Ka­ro­li­na Čre­šnar v druž­bi svo­jih pred­hod­nic. Več v 43. številki Kmečkega glasa v re­por­ta­ži na 32. stra­ni.

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 21. Jan 2020 at 13:21

46 ogledov

Odgovore poiščite na Informativi
Na mednarodni dan izobraževanja, 24. januarja, bo na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani odprl vrata največji dogodek pred informativnimi dnevi, sejem Informativa. Na njem se bodo predstavljale vse pomembne izobraževalne ustanove pri nas, zato je to pravo mesto, na katerem boste dobili odgovore na vprašanje kam naprej. Največji sejem izobraževanja in poklicev pri nas, ki neprekinjeno poteka že dvanajsto leto, je priljubljeno informativno mesto za vse osnovnošolce, ki se bodo v naslednjih mesecih morali odločiti, kje bodo nadaljevali s šolanjem. Na dvodnevnem sejmu bodo na enem mestu dobili brezplačne informacije in odgovore tudi vsi tisti mladi, ki želijo nadaljevati svojo izobraževalno pot po srednji šoli ali višji. Predstavljeni bodo namreč tudi dodiplomski in podiplomski programi ter možnosti štipendiranja pri nas in v tujini. Informativa je edinstven (pred)informativni dan za učence, dijake in študente, da spoznajo, katere šole oziroma fakultete jim ponujajo katere programe, jih med seboj primerjajo in se odločijo. Tako se bodo lažje odloči, katero šolo obiskati na informativni dan ter kam oddati prijavnico za vpis. MOJA PRVA ZAPOSLITEV V letošnjem letu bo na Informativi že tretjič potekal tudi projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi bodo lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Sejem dopolnjuje tudi raznovrsten spremljevalni program. S svojim interaktivnim programom se bodo predstavile ljubljanska, primorska in mariborska univerza, Slovenska vojska, Kratos, Policija, Coaching 4 me, Sindikat Mladi plus in ASEF. Letos se bo v sklopu predavanj pridružil tudi portal Moja zaposlitev.si–Optius. Obiskovalci bodo lahko našli veliko koristnih informacij o izbiri študija, štipendiranju, napakah pri izbiri študija ter še veliko drugih informacij.

Tue, 21. Jan 2020 at 13:16

55 ogledov

Praznik dolenjskih štrukljev
’Dolenci so srečni ob štrukljih in vinu, Gorenci pa ob žgancih in mleku’, je o kulinaričnih navadah v dveh slovenskih regijah v drugi polovici 19. stoletja zapisal Janez Trdina. Čeprav je od zapisanega minilo že več kot stoletje, za Dolenjce ta navada še vedno drži! Dokaz za to je četrta državna razstava štrukljev iz vlečenega in kvašenega testa v Mirni Peči, na kateri je bilo na ogled kar 90 raznovrstnih izdelkov, med njimi pa sta dva prejela vse možne točke. To sta bila štruklja Ljubice Hočevar in Branke Matko, obe doma iz Občine Škocjan. Več v 4. številki Kmečkega glasa.

Mon, 13. Jan 2020 at 14:24

252 ogledov

Sodelujte s štruklji
Prvo državno kulinarično tekmovanje v tem letu bo ocenjevanje štrukljev. Prireditev z razstavo prireja Društvo podeželskih žena Mirna Peč v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije. Konec tedna bo že četrto državno tekmovanje v ocenjevanju štrukljev, za sodelovanje pa se lahko prijavite do konca tedna, do vključno petka, 17. januarja 2020, do 20. ure.  Prijavo lahko oddate na e-naslov: jelka.krivec@gmail.com ali irena.ule@gmail.com (predsednica Zveze kmetic Slovenije) ali pokličete na tel. št.: 040 504 036 (Jelka Krivec, predsednica DPŽ Mirna Peč). Prijavljeni izdelek prinesete v soboto, 18. januarja 2020, med 13. in 15. uro, v prostore muzeja Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Prispevek za sodelovanje znaša 5 € na izdelek in se poravna v gotovini ob dostavi. Izdelki se ne vračajo in bodo razstavljeni v muzeju v Mirni Peči. Ocenjevanje se bo začelo v soboto po 14. uri. Vse izdelke bo ocenila tričlanska komisija v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti štrukljev na državnem ocenjevanju. Ocene izdelkov bodo znane še isti dan v večernih urah pri predsednici DPŽ Mirna Peč Jelki Krivec (040 504 036). Podelitev priznanj s kulturnim programom bo v nedeljo, 19. januarja 2020, ob 14. uri v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči. Vljudno vabljeni!

Mon, 30. Dec 2019 at 12:01

220 ogledov

Več kot polovica zlatih
Najvišje ocenjevanje naše najbolj praznične sladice, ki jo poznajo vse slovenske pokrajine, je državno ocenjevanje z razstavo, ki jo izmenično prirejata dve društvi kmetic in podeželskih žena – iz Suhe krajine – Žužemberka in Šentjerneja v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije. Letos je bilo na vrsti šentjernejsko društvo, ki je tridnevno prireditev gostilo v Kulturnem centru Primoža Trubarja. SEDEM POPOLNIH Zanimanje za ocenjevanje je vsako leto veliko in letos so prirediteljice sprejele 60 raznovrstnih potic. Le dve med njimi sta bili slani, tri pa iz drugih vrst žit. Potice so pred ocenjevanjem razvrstili v štiri kategorije, nato sta si jih ogledali in poskusili dve strokovni komisiji s po tremi člani. Naloga komisije je odgovorna in hkrati zahtevna, saj so potice vsako leto lepše, boljše in okusnejše. Zato o žlahtnosti priznanja odločajo malenkosti. Le eni potici ni uspelo zbrati dovolj točk za priznanje, štiri so bile bronaste, 22 srebrnih in kar 33 zlatih. Med zlatimi priznanji, ki nariše nasmeh na obraz vsaki mojstrici, pa je priznanje z vsemi možnimi točkami – takih je bilo letos kar sedem: Karmen Čarman (makova), Nežka Dulc (sončnična), Majda Hrovat (kokosova), Helena Jakše (kokosova), Martina Kumelj (orehova z rozinami), Jožica Rebselj (rozinova) in Rozalija Zupančič (orehova). Poseben uspeh so dosegle tudi članice DPŽ Suha krajina – Žužemberk, ki so na ocenjevanje prinesle sedem potic in prav vse so bile nagrajene z zlatom, med njimi tudi ena z vsemi točkami. Več v 52. številki Kmečkega glasa.

Mon, 30. Dec 2019 at 11:58

250 ogledov

Najlepše darilo je druženje s prijatelji
Pogled mladih kmetov na razmere v kmetijstvu in nadaljnji razvoj panoge je bil pri ustvarjanju vsebin našega in vašega tednika vedno pomemben. Z zanimanjem smo jim prisluhnili, iskali odgovore na njihova vprašanja ter jim s strokovnimi nasveti pomagali sodobneje kmetovati. Zavedali smo se odgovornosti njihovega dela, zato smo jih želeli nagraditi in se jim zahvaliti za pogum, da so prevzeli pomembno poslanstvo – pridelovanje hrane. Z mislijo na to smo pred več kot dvema desetletjema začeli z izborom mladega gospodarja leta, pet let pozneje pa še mlade kmetice leta. Že prvo leto je zanimanje za izbor preseglo naša pričakovanja, vedeli smo, da bo postal tradicionalen. Letos smo okronali že 19. mladega gospodarja in 18. mlado kmetico in na vsakega smo ponosni, saj so zgled in navdih tistim mladim, ki se še odločajo o prevzemu kmetije. Vsa leta ohranjamo stike in se v adventnem času zberemo skupaj. Prvo leto smo se srečali v vasi Podbrezje, domačem kraju prvega mladega gospodarja leta, in medse povabili še nekaj naprednih mladih kmetov iz okolice. Naše druženje se je nadaljevalo pozno v noč, skupaj smo se smejali in peli, dobro jedli in pili ter se z dobrimi željami v prihajajočem letu poslovili. Tako so se med nami tkale prijateljske vezi, želeli smo jih ohranjati in poglobiti, zato so tudi srečanja postala tradicionalna. Nikoli nismo pomislili, da bi tradicijo prekinili. Poslanstvo naših srečanj se je ohranilo, le povabljencev je vsako leto več. Prva leta smo se vsi lahko stiskali na večji peči, danes komaj najdemo turistično kmetijo, ki nas lahko sprejme. Prvič smo medse sprejeli letošnji zmagovalni par – Brigito Petek iz Gornje Radgone in Uroša Hovnika iz Slovenj Gradca, ki sta bila nad sprejemom navdušena. Več v božični prilogi.

Tue, 17. Dec 2019 at 11:40

320 ogledov

Spretnost krašenja prazničnega kruha
Poprtnik je obredni kruh v obliki hlebca, ki ga pečejo po različnih slovenskih krajih od božiča do svetih treh kraljev. Posebnost tega prazničnega kruha je krašenje, pri katerem se pokaže domiselnost in spretnost vsake gospodinje. Najpogosteje je okrašen s kitami, cvetjem, letnico, ptički in drugimi verskimi simboli. Za izdelavo okrasja si je treba vzeti čas in prav v tem je čar tega prazničnega kruha. Pečen poprtnik so na mizi pokrili z belim prtom, po čemer je dobil tudi ime. Jedli so ga vsi člani družine, ponudili so ga gostom, ki so družino obiskali med prazniki, in vsem živalim na kmetiji. Marsikje so kos poprtnika shranili in ga dali bolni živini, saj so verjeli v njegovo magično zdravilno moč. Drobtinice tega obrednega kruha so potresli tudi po zemlji, da bo naslednje leto rodovitnejša. Po drugi svetovni vojni je peka poprtnika začela zamirati, ker so gospodinje raje pekle potico. Toda izvirna praznična posebnost ni utonila v pozabo, saj so gospodinje iz Velikih Lašč, Dobrepolja in drugod nadaljevale peko poprtnika in so zaslužne za to, da se spretnost in znanje prenašata na mlajše rodove. Pretekli teden so »ta boljši« praznični kruh spoznali tudi dijaki tretjega letnika programa Pek na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana, ki so ob pomoči Milke Debeljak, nosilke dediščine priprave poprtnikov, Metke Starič iz Zavoda Parnas in učiteljev BIC Ljubljana zamesili in okrasili svoj prvi poprtnik.

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaDragica HericKristijan  HrastarVlasta KunejDarja Zemljič

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetica leta 2017 je Karolina Črešnar