Od božiča do svetih treh kraljev se peče poprtnik
Barbara Remec
Kmečki glas

Torek, 29. december 2015 ob 13:34

Odpri galerijo

Obiskovalci so na tretji državni razstavi v Jakličevem domu na Vidmu občudovali 70 poprtnikov in drugih božičnih kruhov.

Praz­nič­na miza je še po­seb­no bo­ga­to ob­lo­že­na, mar­sik­je pa bo imel na njej osred­nje me­sto po­prt­nik. To je obred­ni praz­nič­ni kruh v ob­li­ki hleb­ca, okra­šen s te­ste­ni­mi okra­ski, ki ga pe­če­jo po raz­lič­nih slo­ven­skih kra­jih od bo­ži­ča do sve­tih treh kra­jev. Ob njem so ne­koč naj­ve­čkrat po­sta­vi­li še posodo z bla­go­slov­lje­no vodo ter ga po­kri­li z be­lim pr­tom, po če­mer je do­bil tudi ime.

Ta bo­žič­ni kruh je znan tudi pod dru­gi­mi ime­ni, naj­po­go­stej­ša so: žup­nek, po­prtnják, božíčnik, mížnik, stólnik, postólnik, v Beli kra­ji­ni pa ga ime­nu­je­jo bad­njak.

Po­prt­nik se v pi­snih vi­rih pr­vič ome­nja v 17. sto­let­ju. Nek­daj je bila na­va­da, da so gos­po­di­nje spe­kle tri praz­nič­ne hleb­ce, vsa­ke­ga iz dru­ge vr­ste moke: pše­nič­ne, rže­ne in aj­do­ve. Do­da­le so mu suho sad­je, ore­he ali ze­li­šča ter ga okra­si­le s te­ste­ni­mi fi­gu­ra­mi. Kra­še­nje se je ohra­ni­lo do da­nes, pe­če­jo pa ga iz bolj­še­ga kva­še­ne­ga te­sta z obi­li­co jajc, slad­kor­ja in ma­sla. Del te­sta gos­po­di­nje pred vzha­ja­njem vza­me­jo, saj iz nje­ga ob­li­ku­je­jo okras­je, ki ga po­lo­ži­jo na kruh. Naj­po­go­ste­je kruh okra­si­jo s ki­ta­mi, ven­ci, čip­ka­mi, cvet­jem, zvez­da­mi, ver­ski­mi sim­bo­li, let­ni­ca­mi in pti­čki – za vsa­ke­ga otro­ka pri hi­ši po ene­ga, po­ne­kod pa je bilo pti­čkov to­li­ko, kot je čla­nov dru­ži­ne.

Ča­rob­na moč poprtnika

Po­prt­nik so jed­li vsi čla­ni dru­ži­ne, z njim so po­stre­gli tudi vse go­ste, ki so dru­ži­no obi­ska­li med bo­žič­ni­mi praz­ni­ki, ter ga ne­kaj dali tudi vsem do­ma­čim ži­va­lim. Nek­daj so ver­je­li v ma­gič­no moč po­prt­ni­ka, zato se je raz­ši­ri­lo tudi ve­li­ko raz­lič­nih ve­ro­vanj in šeg, po­ve­za­nih z njim. Tako so ver­je­li, da se bo fant, ki bo po­sku­sil de­vet raz­lič­nih po­prt­ni­kov, na­sled­nje leto po­ro­čil. Ver­je­li so tudi, da bo s stra­ni, na ka­te­ri je med peko po­či­la skor­ja po­prt­ni­ka, k hi­ši pri­šel že­nin. Ve­li­kost odre­za­ne­ga kosa po­prt­ni­ka naj bi na­po­ve­do­va­la, za ko­li­ko bo v na­sled­njem letu zra­sel otrok, ki je ko­šček do­bil. Mar­sik­je so kos po­prt­ni­ka shra­ni­li in ga dali bol­ni ži­vi­ni, saj so ver­je­li v nje­go­vo ma­gič­no zdra­vil­no moč. Drob­ti­ni­ce tega obred­ne­ga kru­ha so po­tre­sli tudi po zem­lji, saj so ver­je­li, da bo taka zem­lja plod­nej­ša.

Peka po­prt­ni­ka je po dru­gi sve­tov­ni voj­ni za­če­la za­mi­ra­ti, vse več gos­po­dinj je za praz­ni­ke raje pe­klo po­ti­co. Pro­ti kon­cu 20. sto­let­ja pa se je peka po­prt­ni­ka za­če­la obu­ja­ti na ve­li­ko­la­škem in do­bre­polj­skem ob­moč­ju. Prve raz­sta­ve, pa tudi de­lav­ni­ce pri­pra­ve po­prt­ni­ka, je or­ga­ni­zi­ra­la go­stil­na Pri Ku­klju v Ve­li­kih La­ščah med le­to­ma 1997 in 2007, po kraj­šem pre­mo­ru je raz­sta­vo leta 2010 oži­vi­lo Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Do­bre­po­lje Stru­ge, ki se mu je leta 2013 pri or­ga­ni­za­ci­ji pri­dru­žil Za­vod Par­nas, za­vod za kul­tu­ro in tu­ri­zem Ve­li­ke La­šče. V ok­vi­ru Za­vo­da Par­nas se je ob­li­ko­va­la tudi sku­pi­na gos­po­dinj iz oko­li­ce Ve­li­kih Lašč in Do­bre­po­lja, ki pre­na­ša­jo spret­nost in zna­nje na mlaj­še ge­ne­ra­ci­je.

Po­lo­vi­ca zla­tih

Dru­štve­na raz­sta­va Dru­štva po­de­žel­skih že­na Do­bre­po­lje Stru­ge je pred tre­mi leti pre­ra­sla v dr­žav­no, pri or­ga­ni­za­ci­ji pa so­de­lu­je­jo še Za­vod Par­na ter Zve­za kme­tic Slo­ve­ni­je in Ob­či­na Do­bre­po­lje.

Tret­ja dvod­nev­na raz­sta­va po­prt­ni­kov in dru­gih praz­nič­nih kru­hov v Ja­kli­če­vem domu na Vid­mu je pre­se­gla vse re­kor­de, saj je bilo oce­nje­nih in raz­stav­lje­nih naj­več iz­del­kov do zdaj, kar 70. Pri­zna­ni et­no­log dr. Bo­ris Ku­har, Mar­je­ta Cevc, stro­kov­na vod­ja ku­har­stva na BIC Ljub­lja­na in Mil­ka De­be­ljak, pred­stav­ni­ca Zve­ze kme­tic Slo­ve­ni­je in moj­stri­ce peke po­prt­ni­ka, so se lo­ti­li zah­tev­ne na­lo­ge – te­me­lji­te­ga og­le­da in oce­ne vsa­ke­ga iz­del­ka po­se­bej. Po­seb­no ve­se­li so bili dveh iz­del­kov, ki sta pri­šla z dru­gih kon­cev Slo­ve­ni­je, Fran­ko­lo­ve­ga in Vr­toj­be.

Ko­mi­si­ja je po­lo­vi­co iz­del­kov na­gra­di­la z zla­tom, 34 po­de­lje­nih pri­znanj je bilo sre­br­nih in le eno bro­na­sto. Med vse­mi zla­ti­mi iz­del­ki je bilo de­vet gos­po­dinj, ki so pre­je­le več kot 28 točk od skup­no 30 mož­nih točk. To so: Mil­ka De­be­ljak, Olga Drab, Mar­ta Deš­man, Ta­de­ja Mla­kar, Nada Lun­der, Si­mo­na Po­to­kar, Lea Ba­bič, Bri­gi­ta Me­glen in Ne­ven­ka Pe­ter­lin. No­vost le­toš­nje raz­sta­va je bilo oce­nje­va­nje obi­sko­val­cev, ki so lah­ko med vse­mi po­prt­ni­ki iz­bi­ra­li ti­ste­ga, ki je po nji­ho­vem iz­bo­ru naj­lep­ši. Iz­bra­li so po­prt­nik Ne­ven­ke Pe­ter­lin iz Dol­šča­kov pri Robu, ki je zanj edi­na pre­je­la vse mož­ne to­čke tudi po oce­ni stro­kov­ne ko­mi­si­je.

Raz­stav­ljen kruh je bla­go­slo­vil do­bre­polj­ski žup­nik, med pr­vi­mi pa so si raz­sta­vo zve­da­vo og­le­da­li otro­ci iz dobre­polj­ske­ga vrt­ca in va­ro­van­ci Doma sta­rej­ših z Vid­ma. Na osred­nji ve­čer­ni pri­re­di­tvi so po­de­li­li pri­zna­nja, zbra­ne pa so po­zdra­vi­li Nada Lun­der, pred­sed­ni­ca DPŽ Do­bre­po­lje Stru­ge ter žu­pan Ob­či­ne Do­bre­po­lje Janez Pa­vlin in pred­sed­ni­ca Zve­ze kme­tic Slo­ve­ni­je Ire­na Ule, ki so po­de­lje­va­li tudi pri­zna­nja. Kul­tur­ni del slo­ve­sne pri­re­di­tve so po­pe­stri­li otro­ci iz vrt­ca Rin­ga­ra­ja z men­to­ri­co Ma­ri­jo Žni­dar­šič, Vo­kal­na sku­pi­na Ma­vri­ca in Ve­se­le Rib­ni­čan­ke.

Galerija slik

Zadnje objave

Wed, 19. Feb 2020 at 14:50

111 ogledov

Pletenice so umetniško delo
Najbolj imeniten dogodek članic Društva kmečkih žena Novo mesto je njihova  tradicionalna državna razstava pletenic. Letošnja je bila že enajsta po vrsti, na njej pa si je bilo mogoče ogledati 51 izjemnih pletenic. Izstopale so tri: pletenica Jožeta Senegačnika, Dragice Janškovec in Anje Parkelj, ki so na ocenjevanju prejele vse točke. Več v prihodnji številki Kmečkega glasa. 

Thu, 13. Feb 2020 at 16:09

439 ogledov

Za pusta jih ne sme zmanjkati
Za pusta boste lahko pripravili krofe po receptu Slavice Vincek iz Občine Markovci, ki je zanje prejela že devet nazivov Naj krof leta in tri Znake kakovosti na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju. Razkrila nam je, kako nam bodo krofi vedno uspeli.

Thu, 13. Feb 2020 at 10:26

168 ogledov

Inovativni mladi kmetje bodo mentorji
Pomembno poslanstvo Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM) je promocija kmetijstva in povečanje zanimanja med mladimi za poklic kmeta, zato skupaj s KGZS izbira Inovativnega mladega kmeta (IMK). Ti so s svojimi zgodbami najboljši zgled in spodbuda, kako s sodobni tehnologijami in pravimi trženjskimi pristopi postati tržno uspešna kmetija. Svoje znanje o tem, kako so sami pristopili k podjetnemu vodenju kmetije, pa so pripravljeni deliti z drugimi. Tako so sklenili na prvem skupnem srečanju, zato bo ZSPM v naslednjih dveh letih vzpostavila mentorski sistem prenosa znanja. Več o tem v prihodnji številki Kmečkega glasa.

Tue, 11. Feb 2020 at 10:14

173 ogledov

Biotehniške šole
V petek, 14. februarja, in soboto, 15. februarja, bodo svoja vrata odprli hrami učenosti po vsej Sloveniji. V dveh dneh bodo lahko dijaki prestopili prag tistih šol, v katerih bi želeli nadaljevati svoje izobraževanje. Med njimi se bodo predstavljale tudi srednje šole, povezane v Konzorcij biotehniških šol Slovenije, ki izobražujejo na področju kmetijstva, hortikulture, gozdarstva in naravovarstva, nekatere pa ponujajo tudi programe s področja živilstva in veterine. Šole se s svojim izobraževalnimi programi predstavljajo v prilogi Biotehniške šole se predstavijo.

Wed, 5. Feb 2020 at 12:46

201 ogledov

Biotehniške šole se predstavijo
V petek, 14. februarja, in soboto, 15. februarja, bodo svoja vrata odprli hrami učenosti po vsej Sloveniji. V dveh dneh bodo lahko dijaki prestopili prag tistih šol, v katerih bi želeli nadaljevati svoje izobraževanje. Med njimi se bodo predstavljale tudi srednje šole, povezane v Konzorcij biotehniških šol Slovenije, ki izobražujejo na področju kmetijstva, hortikulture, gozdarstva in naravovarstva, nekatere pa ponujajo tudi programe s področja živilstva in veterine. Šole se s svojim izobraževalnimi programi predstavljajo tudi v prilogi Biotehniške šole se predstavijo.

Wed, 5. Feb 2020 at 12:33

197 ogledov

Nasveti in izkušnje iz prve roke
Darja Rojec je s svojo ganljivo življenjsko zgodbo navdih mnogim bolnikom in vzor tistim, ki se zavedajo, da je treba misliti na prehrano, ko smo zdravi in ne šele takrat, ko zbolimo. Kako je doživljala svoj boj z boleznijo, je izjemno čustveno opisala v dveh knjigah in se z njima dotaknila src ljudi. Od takrat je med ljudmi, veliko časa preživi z onkološkimi bolnicami, s katerimi si delijo dragocene nasvete in izkušnje, ki pomagajo k boljšemu počutju in povrnitvi zdravja. Darja je že vrsto leto prostovoljka v združenju Europa Donna, kjer si bolnice izmenjujejo preizkušene recepte, ki pomagajo pri težavah, ki spremljajo bolezen in zdravljenje. Njihove napotke in recepte si je začela zapisovati in jih z njihovim dovoljenjem zapisala v prvi knjigi Nasveti in izkušnje iz prve roke. Knjiga je bila kmalu razprodana in večkrat ponatisnjena, Darjine beležke z recepti pa so se polnile, in tako je kmalu izdala nadaljevanje, drugi del. »Narava nam ponuja veliko zdravilnih zelišč in drugih rastlin in sadežev, iz katerih lahko pripravimo številne pripravke. Recepture, ki jih objavljam, so preizkušene, zaupali so mi jih bolniki, ozdravljenci, farmacevti in zdravniki ter mi dovolili objavo,« nam pove Rojčeva. Tretja knjiga, ki je izšla lani jeseni, pa ni le nadaljevanje prvih dveh, temveč njuna nadgradnja. Pretežni del vsebine je namenjen temu, kako različna zdravila, zelišča in prehranskadopolnila medsebojno učinkujejo. »Ker ljudje radi hkrati uživamo zdravila, zelišča in prehranska dopolnila, le malokrat pomislimo, da nam morda njihova kombinacija lahko škoduje. Moči rastlinskih učinkovin ne smemo podcenjevati, namen prehranskih dopolnil pa je dopolnjevati prehrano in ne zdraviti. Tako nasprotno delovanje sestavinimenujemo kontraindikacije. Na delovanje nekaterih zdravil pa vpliva tudi prehrana, ta lahko zavira ali okrepi delovanje zdravila. Tudi uporaba eteričnih olj je vse bolj priljubljena. Pri tem pa se ne zavedamo, da z njihovo nepravilno uporabo svojemu stanju lahko celo škodimo,« je v uvodu knjige zapisala avtorica.Knjiga je razdeljena na več sklopov, v prvem so zajeti recepti za zeliščne pripravke, ki pomagajo pri številnih zdravstvenih tegobah, osrednji del knjige pa je namenjen medsebojnemu delovanju zdravil in zelišč. »Samo odmerek loči zdravilo od strupa, je v 15. stoletju spoznal Paracelzus, in to še vedno velja,« pravi Rojčeva. »Pomembno je vedeti, da terapija z zelišči začne učinkovati šele po treh do štirih tednih. To pomeni, da ne smemo biti neučakani, če ne opazimo hitrega izboljšanja stanja, in začeti jemati še kakšno dodatno zelišče, zdravilo ali prehranski dodatek. Pomembno je tudi pravilno odmerjanje,« svetuje Rojčeva. Opozarja, da zeliščnih pripravkov ne smemo piti tako, kot da pijemo vodo, saj imajo ti lahko močan učinek na naše organe, živčni sistem … Veliko zelišč lahko naberemo sami in primerno shranimo: jih posušimo, maceriramo, iz njih izdelamo izvleček ali tinkturo, obloge … po navodilih, ki so v knjigi. Opisana je tudi aromaterapija, ki je priljubljena alternativna oblika lajšanja in preprečevanja težav sodobnega življenja, a moramo poznati tudi farmakološke učinke eteričnih olj, da je njihova uporaba varna. »Eterična olja so vsaj 70-krat bolj koncentrirana od sušenih zelišč, zato moramo z njimi ravnati pravilno, « opozarja Rojčeva. Posebno poglavje je namenjeno nasvetom za ogrožene skupine, to so bolniki s srčno-žilnimi boleznimi, bolniki z rakom, operirani bolniki, nosečnice, ženske v menopavzi, otroci in starostniki.Rojčeva, ki je znana po tem, da odstira tabuje, se je lotila še ene občutljive teme: uživanje kanabinoidov v obliki zdravil ali pripravkov iz konoplje. »Ker so v vseh mojih knjigah tudi zdravi in hitro pripravljeni obroki hrane, ne manjkajo niti v zadnji knjigi. Na koncu pa sem dodala priročnik, katera hranila in koliko jih potrebuje naše telo ter kako na enostaven način odmerimo količino surovine za posamezni obrok. To storimo s pomočjo odmerjanja z  roko, kar je priročno predvsem zato, ker ne rabimo tehtnice,« vsebino nove knjige strne Rojčeva.

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaDragica HericKristijan  HrastarVlasta KunejDarja Zemljič

NAJBOLJ OBISKANO

Od božiča do svetih treh kraljev se peče poprtnik