Podpora prenosniku za predajo znanja in izkušenj

20 septembra, 2023
0
0

Po objavi javnega razpisa za intervencijo IRP24 Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov sredi avgusta je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v začetku septembra v Uradnem listu RS objavil še napovedani Javni razpis za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023. Rok za oddajo vloge se izteče 15. novembra.

Ukrep zgodnjega upokojevanja, ki se je začel leta 2004, je pospešil prenos marsikatere kmetije pri nas, zato je bila ukinitev te nepovratne denarne pomoči v prejšnjem programskem obdobju velik primanjkljaj. Čeprav so na kmetijskem ministrstvu takrat iskali rešitev v okviru slovenskega proračuna, prenosniku rente niso mogli zagotoviti, čeprav bi bila ta še kako potrebna, saj številni gospodarji kmetij po predaji kmetije mlademu nasledniku ostanejo brez vsakršnega prihodka. Renta bi prenosniku omogočala dostojnejše življenje, hkrati pa tudi marsikoga spodbudila k temu, da kmetijo preda prej kot sicer. Tudi v obdobju izvajanja Programa razvoja podeželja 2014–2020 evropske pravne podlage niso omogočale ukrepa, ki bi podprl prenosnika. Čeprav bi si mnogi znova želeli vrnitev ukrepa zgodnjega upokojevanja, pa tega tudi v tem programskem obdobju ni. Je pa prenosnik kmetije v novem programskem obdobju SKP deležen nepovratne finančne pomoči za prenos svojega bogatega strokovnega znanja in izkušenj, ki jih je pridobil pri dolgoletnem kmetovanju, svojemu nasledniku.

POVEZANI INTERVENCIJI
Intervenciji Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov in Medgeneracijski prenos znanja sta med seboj povezani, saj gre za isto kmetijsko gospodarstvo. Mlademu kmetu, ki je upravičenec do sredstev pri prvem sklopu javnega razpisa (upravičenci, ki so vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, samostojni podjetniki in družbe z enim družbenikom, ki imajo registrirane izključno kmetijske dejavnosti), prenaša prenosnik poleg svoje kmetije tudi specifično znanje in izkušnje, za kar lahko tri leta prejema denarno podporo.

KDO LAHKO DOBI PODPORO
Vlogo za dodelitev sredstev lahko odda prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki se zaveže, da bo skupaj s kmetijo mlademu prevzemniku predal tudi svoje znanje in izkušnje. Seveda pa mora izpolnjevati tudi nekaj temeljnih pogojev razpisa, in sicer: v register kmetijskih gospodarstev mora biti najmanj 10 let pred prenosom kmetije vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva, ki ga predaja. To ne pomeni, da mora biti vpisan kot nosilec kmetijskega gospodarstva zadnjih deset let, temveč v skupnem trajanju najmanj deset let.

Drugi pogoj, ki ga mora prenosnik izpolnjevati, je vključenost v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, najmanj sedem let pred prenosom kmetijskega gospodarstva. Tudi pri tem pogoju ni nujno, da je to zadnjih sedem let, temveč sedem let, a ne več kot pred dvajsetimi leti. Pomemben pogoj za odobritev vloge je tudi ta, da je prenosnik pred oddajo vloge za medgeneracijski prenos znanja najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za kmetijsko gospodarstvo, ki ga predaja.

Vlogi mora prenosnik priložiti tudi program izvajanja aktivnosti prenosa znanj in izkušenj, s katerim se mora strinjati tudi prevzemnik kmetijskega gospodarstva, kar dokazuje s svojo izjavo.

KAKŠNE SO OBVEZNOSTI
Program izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj pripravita skupaj vlagatelj – torej tisti, ki je predal kmetijsko gospodarstvo, in mladi prevzemnik, upravičenec do podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. V enem letu morata skupaj medgeneracijskemu prenosu znanja in izkušenj nameniti 324 ur, vsak mesec najmanj 15 ur.

Upravičenec do sredstev iz intervencije Medgeneracijski prenos znanja se mora udeležiti svetovanja, ki ga med izvajanjem programa za mladega prevzemnika izvaja javna služba kmetijskega svetovanja na prevzetem kmetijskem gospodarstvu. Po vsakem končanem dvanajstmesečnem obdobju izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj mora upravičenec v dveh mesecih oddati poročilo o izvedenih aktivnostih skupaj z izjavo prevzemnika, da so bile navedene aktivnosti tudi izvedene. V dveh mesecih mora upravičenec vložiti tudi zahtevek za izplačilo sredstev, priložiti mu mora tudi poročilo o izvajanju aktivnosti.

PODPORA ZA TRI LETA
Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje, bodo točkovane na podlagi več meril: starosti vlagatelja, lokacije kmetijskega gospodarstva glede na gostoto naseljenosti v občini (podatki so del priloge javnega razpisa) ter kakovosti programa izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj. Vstopni prag je 30 % možnih točk, izbrane
pa bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk, in do porabe sredstev. Upravičenec do intervencije Medgeneracijski prenos znanja bo prejel izplačila v treh obrokih po 3600 evrov, vsakokrat po zaključenem 12-mesečnem obdobju izvajanja prenosa znanja in izkušenj. V treh letih bo prenosnik prejel 10.800 evrov.

■ Za medgeneracijski prenos znanja je za prvi javni razpis na voljo 1,9 milijona evrov.

■ Vlogo je mogoče oddati do 15. novembra 2023 do 14. ure.