Po sedmih letih zmaga spet na Gorenjsko

5 julija, 2016
0
0

Kme­čke igre, ki jih po­le­ti pri­re­ja­jo po šte­vil­nih slo­ven­skih va­seh, so ena naj­bolj obi­ska­nih po­let­nih pri­re­di­tev. Za­ni­ma­nje za­nje je ve­li­ko tudi med dru­štvi po­de­žel­skih že­na in de­klet, ki rade so­de­lu­je­jo na tek­mo­va­nju, ki ga pri­re­ja nji­ho­va krov­na or­ga­ni­za­ci­ja Zve­za kme­tic Slo­ve­nje. Za so­de­lo­va­nje na dr­žav­nih žen­skih kme­čkih igrah se jim ni tre­ba do­ka­zo­va­ti na re­gij­skih iz­bo­rih; do­volj je, da dru­štvo se­sta­vi trič­lan­sko eki­po. Le­tos je eki­pe pri­ja­vi­lo 26 dru­štev iz vse Slo­ve­ni­je, ki so se zbra­la v Škoc­ja­nu na Do­lenj­skem. Tam so jih go­sto­ljub­no spre­je­le čla­ni­ce DPŽ Škoc­jan, ki ga vodi pred­sed­ni­ca Jo­ži­ca Me­hak, po­zdra­vil pa jih je tudi žu­pan ob­či­ne Škocjan Jo­že Ka­pler.

Po šti­rih igrah, pri ka­te­rih je po­leg spret­no­sti od­lo­ča­la tudi sre­ča, se je v fi­nal­ni del enaj­ste­ga dr­žav­ne­ga tek­mo­va­nja pre­bi­lo osem ekip. Konč­ni vrst­ni red pa so do­lo­či­le šti­ri fi­nal­ne igre in do­dat­na igra za dru­štva, ki so po red­nem delu tek­mo­va­nja zbra­la ena­ko šte­vi­lo točk. Po za­ni­mi­vem raz­ple­tu so se na tret­je me­sto uvr­sti­le čla­ni­ce Dru­štva kme­tic Zar­ja: Min­ka Le­vart, An­dre­ja Ru­bin in An­dre­ja Reč­nik, od­lič­ne dru­ge so bile: He­le­na Eman, Ani­ca Ov­čar in Dra­gi­ca Zla­ti­nek iz Dru­štva kme­tic Drav­ska do­li­na, Kra­jev­ni od­bor Rib­ni­ca na Po­hor­ju, po se­dem­let­nem pre­mo­ru pa so po­kal zma­go­valk po­nov­no pre­je­le čla­ni­ce go­renj­ske­ga dru­štva: Maja Am­bro­žič, He­le­na Sve­ti­na in Vil­ma Be­guš iz Dru­štva že­na in de­klet na vasi Ob­čin Bled in Gor­je. Pri­hod­nje leto se bodo mo­ra­le preiz­ku­si­ti in do­ka­za­ti še v vlo­gi go­sti­te­ljic.