Ob­ču­do­va­nja vred­ni iz­del­ki na Ptu­ju

Slo­ven­ski po­rab­ni­ki po­sta­ja­jo pre­hran­sko oza­ve­šče­ni, saj niso za­do­volj­ni le s hra­no in ži­vi­li, ki so všeč­ni na po­gled, za­ni­ma jih tudi nji­ho­vo po­re­klo in iz­vor su­ro­vin. Temu pri­mer­no se spre­mi­nja­jo na­še na­kup­ne na­va­de, saj vse več lju­di hra­no ku­pu­je na trž­ni­cah in ne­po­sred­no na kme­ti­jah, kjer pri­del­ke in ži­vi­la do­bi­jo iz rok, ki so jih pri­de­la­le in pre­de­la­le. Prist­ni oku­si, ti­sti, ki se jih mar­sik­do spo­mi­nja iz otro­štva in mla­do­sti, nam zbu­ja­jo pri­jet­ne ob­čut­ke in za­do­volj­stvo, zato smo za­nje pri­prav­lje­ni od­šte­ti ne­kaj evrov več. Po­rab­ni­ke pa ne za­do­vo­lji le ozna­ka do­ma­če, iz­del­ki mo­ra­jo pre­pri­ča­ti s ka­ko­vost­jo, po­tr­je­no na sen­zo­rič­nih oce­nje­va­njih na lo­kal­ni, re­gio­nal­ni in dr­žav­ni rav­ni.

Naj­pre­stiž­nej­še pri­zna­nje, s ka­te­rim lah­ko slo­ven­ske kme­ti­je in tudi iz za­mej­stva za­go­tav­lja­jo ka­ko­vost svo­jih iz­del­kov, so pri­zna­nja, os­vo­je­na na Do­bro­tah slo­ven­skih kme­tij na Ptu­ju. Tam ima­jo kme­ti­je en­krat let­no mož­nost, da se pred­sta­vi­jo, do­ka­že­jo in po­nov­no po­tr­di­jo ka­ko­vost svo­jih iz­del­kov. Vsi, ki pri­re­di­tev sprem­lja­jo od skrom­nih za­čet­kov, ko so bile oce­nje­ne tri sku­pi­ne iz­del­kov: mleč­ni, kru­šni in me­sni, se vsa­ko leto spom­ni­jo, kako na­pred­ni so bili or­ga­ni­za­tor­ji pri svo­ji za­mi­sli o oce­nje­va­nju iz­del­kov s kme­tij. Da­nes je to naj­več­ja ku­li­na­rič­na raz­sta­va v Slo­ve­ni­ji, ki ji ni para niti v Evro­pi. Na njej se je le­tos pred­stav­lja­lo več kot 650 kme­tij, ki so v oce­nje­va­nje pri­ja­vi­le 1304 iz­del­ke. Raz­stav­lje­ni na­gra­je­ni iz­del­ki, med nji­mi 511 zla­tih, niso le odraz zna­nja in prid­no­sti kme­čkih rok, tem­več pred­vsem po­tre­be po iz­naj­dlji­vo­sti za ob­stoj in kre­pi­tev eko­nom­ske­ga po­lo­ža­ja kme­tij. Mar­si­ka­te­ra kme­ti­ja, ki se je od­lo­či­la za pre­de­la­vo in s tem os­nov­ne pri­del­ke in su­ro­vi­ne op­le­me­ni­ti­la z do­da­no vred­nost­jo ter si z nji­mi utr­la pot do po­rab­ni­kov, je v tež­kih raz­me­rah za kme­tij­stvo ohra­ni­la svo­jo de­jav­nost. Sko­raj de­set ti­soč obi­sko­val­cev, ki so v šti­rih dneh obi­ska­li mi­no­rit­ski sa­mo­stan na Ptu­ju, pa je po­ka­za­telj, da bo pe­stra ku­li­na­rič­na po­nud­ba naš­la pot tudi do na­ših miz in src.