Kmetica leta 2017 je Karolina Črešnar
Barbara Remec
Kmečki glas

Torek, 24. oktober 2017 ob 10:51

Odpri galerijo

Slo­ven­ske kme­ti­ce so med svo­ji­mi sta­nov­ski­mi ko­le­gi­ca­mi že pet­naj­sto leto za­po­red iz­bra­le kme­ti­co leta. Med os­mi­mi no­mi­ni­ran­ka­mi je Kme­ti­ca leta 2017 po­sta­la Ka­ro­li­na Čre­šnar iz Bo­ha­ri­ne nad Zre­ča­mi, ki je bila vid­no ga­nje­na ob pre­je­mu naj­vi­šje­ga na­zi­va, po­de­lje­ne­ga slo­ven­ski kme­ti­ci. V svo­jem na­go­vo­ru se je pred več kot 400 zbra­ni­mi go­sti zah­va­li­la ti­stim, ki so ver­je­li va­njo in ob skup­nem praz­ni­ku vo­šči­la vsem sta­nov­skim ko­le­gi­cam: »Zah­va­lju­jem se mo­žu, ki si je pred tri­de­se­ti­mi leti upal pri­pe­lja­ti mest­no de­kle na kme­ti­jo, kjer sem pi­sar­ni­ško delo za­me­nja­la za grab­lje, kla­di­vo in lo­pa­to. Se spra­šu­je­te, ali res de­lam vse, kar je na­pi­sa­no? Res je, vse to de­lam. Vse to zmo­rem za­ra­di dveh, ene­ga tam zgo­raj in svo­je­ga mo­ža, za­ra­di dru­ži­ne, lju­bez­ni. Ni mi tež­ko zju­traj vsta­ti ob dru­gi uri in spe­či 70 ki­lo­gra­mov kru­ha. Tako kot vam, dra­ge kme­ti­ce, ni tež­ko vsa­ko ju­tro vsta­ti in po­sto­ri­ti delo v hle­vu. Mar­si­ka­te­ra med vami je sama doma in iz dne­va v dan skr­bi, kako bo pre­ži­ve­la dru­ži­no. Zato se po­kla­njam vsem, ki si upa­mo biti kme­ti­ce. Za­bo­li me, ker smo pri po­pi­su pre­bi­val­stva spre­gle­da­ne – ali si kmet ali gos­po­di­nja. Kje pa smo kme­ti­ce? Z vsem spo­što­va­njem do gos­po­dinj, zase lah­ko re­čem, da ni­sem le gos­po­di­nja, am­pak sem po­no­sna kme­ti­ca. De­lam vse, kar dela gos­po­di­nja, in še mno­go več. Prav vse, kar sem se nau­či­la de­la­ti na kme­ti­ji in v kam­no­lo­mu, kjer vča­sih pre­me­čem tudi dve toni na dan, sem se nau­či­la za­ra­di lju­bez­ni – do dru­ži­ne in zem­lje. Dne­ve, kot je da­naš­nji, mo­ra­mo ce­ni­ti in jih po­ne­sti v svet. Če ne bi bilo teh prid­nih kme­čkih rok, v hle­vu ne bi bilo več ži­vi­ne, ogenj v pe­či bi uga­snil in kru­ha bi ne bilo več, iz ku­hinj ne bi več pri­jet­no di­ša­lo, in kar je naj­po­mem­bnej­še, do­mo­vi­na bi se za­ra­sla. Ve­či­na le­toš­njih kan­di­datk pri­ha­ja z majh­nih kme­tij, ki so na str­mih pre­de­lih, kjer vztra­ja­mo, de­la­mo. Naj ne bomo zad­nje na kme­ti­jah! Ne­po­mem­bne in spre­gle­da­ne. Ne sme­mo se spra­še­va­ti, ali se spla­ča kme­to­va­ti, po­mem­bno je, da vztra­ja­mo. Ko bo umr­la zad­nja če­be­la in se bo za­pr­la zad­nja kme­ti­ja, bo umrl tudi ta naš pre­le­pi pla­net. Tega ne sme­mo do­pu­sti­ti!«

Na fo­to­gra­fi­ji: Ka­ro­li­na Čre­šnar v druž­bi svo­jih pred­hod­nic. Več v 43. številki Kmečkega glasa v re­por­ta­ži na 32. stra­ni.

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 15. Nov 2019 at 11:50

81 ogledov

Prvi festival ajdovih jedi
Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev ta konec tedna pripravlja edinstven dogodek - Festival ajdovih jedi. Osrednje dogajanje se bo začelo v soboto, 16. novembra 2019, ob 14. uri v središču kraja, Hiši žive dediščine. Pripravljajo dve kulinarični delavnici in sicer, ob 14. uri bodo članice Društva kmetic Bizeljsko prikazale, kako pripravljajo bizeljski ajdov kolač, nato pa bodo gostiteljice prikazale izdelavo izvrstne Vinjevrške pogače. Prisluhnili boste lahko tudi dvema strokovnima predavanjeme, ob 15. uri bo o tem, da ajda sodi na  polja pod Gorjanci govorila Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo in travništvo na KGZ Novo mesto, za njo pa bo o ajdi v prehrani predaval Drago Košak, univ. dipl. inž. živ. teh. Ob 16. uri se bo festival nadaljeval s kulturnim programom in predstavitvijo razstave ajdovih jedi, ki jih bodo ponudili tudi v pokušino. Predstavljala se bosta tudi dva mlina: Košak in Rangus.

Wed, 13. Nov 2019 at 15:43

109 ogledov

Dijaki izdelujejo leseno plovilo
Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna (SGLŠ) so se dijaki lotili posebnega in zahtevnega izziva. Pod budnim očesom ameriškega mentorja Archa Davisa izdelujejo imenitno leseno plovilo. Za dijake postojnske šole to ni prvi tovrstni izziv, saj imajo že nekaj izkušenj z izdelovanjem čolna. Čoln bo končan kmalu, krstili pa ga bodo prihodnje leto v Piranu. Več o projektu v 47. številki Kmečkega glasa.

Tue, 12. Nov 2019 at 12:31

217 ogledov

Mladi gospodar Uroš Hovnik
Obiskali smo kmetijo Hovnik v Selah na Koroškem, kjer že tretje leto gospodari letošnji zmagovalec tekmovanja za mladega gospodarja leta, Uroš Hovnik. Mladenič je že od malih nog zagnan za kmetovanje, povečuje stalež krav molznic v hlevu in razmišlja o gradnji novega, sodobnega hleva za živino. O tem, zakaj je izbral poklic kmeta, kako poteka delo na njihovi kmetiji ter kakšne načrte ima, preberite v 46. številki Kmečkega glasa.

Thu, 7. Nov 2019 at 14:49

288 ogledov

Nekaj sestavin in veliko veselja
Za pripravo testenin ne rabimo veliko sestavin, rabimo pa čas, saj je potrebno kar nekaj ročne spretnosti, da nam uspejo. Da bi ljudi ponovno navdušili za izdelavo testenin doma, smo pri Založbi Kmečki glas konec poletja izdali knjigo slovenske avtorice Saše Drobnič Škrjanec z naslovom Ta domače testenine. Vse, kar je treba vedeti za pripravo najboljših testenin nam je avtorica razkrila na kulinarični delavnici. Več v 46. številki Kmečkega glasa. Knjigo TA DOMAČE TESTENINE lahko naročite v spletni knjigarni.

Tue, 5. Nov 2019 at 10:16

129 ogledov

Inovativni mladi kmet je Igor Paldauf
Naslednji dve leti bo naziv Inovativnega mladega kmeta nosil Igor Paldauf iz Vučje vasi, ki so ga izbrali med osmimi letošnjimi kandidati. Nagrado mu je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na slovesnosti v Predsedniški palači v Ljubljani. Zmagovalka spletnega glasovanja, ki ga je pripravila ZSPM, pa je postala Katja Temnik, edina ženska kandidatka. Več o izboru v 45. številki Kmečkega glasa.

Wed, 30. Oct 2019 at 09:15

159 ogledov

Inovativni mladi kmet je Igor Paldauf
Naslednji dve leti bo naziv Inovativnega mladega kmeta nosil Igor Paldauf iz Vučje vasi, ki so ga izbrali med osmimi letošnjimi kandidati. Nagrado mu je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na slovesnosti v Predsedniški palači v Ljubljani. Zmagovalka spletnega glasovanja, ki ga je pripravila ZSPM, pa je postala Katja Temnik, edina ženska kandidatka. Več o izboru v 45. številki Kmečkega glasa.

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaDragica HericKristijan  HrastarVlasta KunejDarja Zemljič

NAJBOLJ OBISKANO

Kmetica leta 2017 je Karolina Črešnar