Izo­bra­že­val­ni lo­kal Učil­na OKUSOV
Barbara Remec
Kmečki glas

Sreda, 2. december 2015 ob 13:17

Odpri galerijo

Na osred­nji ljub­ljan­ski trž­ni­ci se je od­prl nov izo­bra­že­val­ni lo­kal Učil­na OKUSOV, ki bo obi­sko­val­cem trž­ni­ce in tu­ri­stom po­nu­jal do­ma­če pri­del­ke in jedi, zna­čil­ne za po­sa­mez­ne re­gi­je slo­ven­ske­ga po­de­že­lja. Učil­na OKUSOV bo omo­go­ča­la tudi izo­bra­že­va­nje in us­po­sab­lja­nje štu­den­tov in di­ja­kov šol, po­ve­za­nih v Kon­zor­cij bio­teh­ni­ških šol Slo­ve­ni­je, ki so lo­kal tudi za­sno­va­le. To so BIC Ljub­lja­na, GRM – Cen­ter bio­teh­ni­ke in tu­riz­ma Novo me­sto ter IC Pi­ra­mi­da Ma­ri­bor.

Ob slav­nost­nem od­prt­ju je mag. Ja­sna Kr­žin Ste­pi­šnik, di­rek­to­ri­ca Bio­teh­ni­ške­ga izo­bra­že­val­ne­ga cen­tra Ljub­lja­na, po­ve­da­la: »Ve­se­li nas, da bomo v Učil­ni OKUSOV so­me­šča­nom, tu­ri­stom in dru­gim obi­sko­val­cem pred­stav­lja­li tra­di­cio­nal­ne in ino­va­tiv­ne jedi ter iz­del­ke iz raz­lič­nih ga­stro­nom­skih re­gij Slo­ve­ni­je. Učil­na OKUSOV bo tudi real­ni uč­ni pro­stor za us­po­sab­lja­nje štu­den­tov in di­ja­kov, pro­stor za pred­sta­vi­tev iz­del­kov pa bodo v njej ime­li tudi dru­gi po­nud­ni­ki iz lo­kal­ne­ga oko­lja ter ma­tu­ran­ti in di­plo­man­ti šol, čla­nic Kon­zor­ci­ja bio­teh­ni­ških šol Slo­ve­ni­je. S tem bomo izo­bra­že­val­no de­jav­nost na po­droč­ju po­me­na za­go­tav­lja­nja ka­ko­vost­ne lo­kal­no pri­de­la­ne hra­ne in pre­hra­ne učin­ko­vi­to po­ve­za­li tudi s po­tre­ba­mi v oko­lju in tren­di v tu­riz­mu.«

Zbra­ne je ob od­prt­ju na­go­vo­ril tudi di­rek­tor GRM – Cen­ter bio­teh­ni­ke in tu­riz­ma Novo me­sto in vod­ja Kon­zor­ci­ja bio­teh­ni­ških šol Slo­ve­ni­je Tone Hro­vat, ki se stri­nja, da »pe­da­go­ški pro­jekt Učil­na OKUSOV us­pe­šno sle­di vi­zi­ji Kon­zor­ci­ja bio­teh­ni­ških šol Slo­ve­ni­je, da po­sta­ne us­pe­šno re­gij­sko uč­no in raz­voj­no sre­di­šče, ki v so­de­lo­va­nju s part­ner­ji skr­bi za izo­bra­že­va­nje in us­po­sab­lja­nje mla­di­ne na po­droč­ju bio­teh­ni­ke in po­droč­jih, po­ve­za­nih z raz­vo­jem po­de­že­lja in mest­nih oko­lij.«

Učil­no OKUSOV je s pit­jem Pleč­ni­ko­ve­ga ča­ja iz Pleč­ni­ko­ve sko­de­li­ce sku­paj z Ja­nom Mo­ho­ri­čem, štu­den­tom BIC Ljub­lja­na, Vi­šje stro­kov­ne šo­le, slav­nost­no od­prl pred­sed­nik Re­pub­li­ke Slo­ve­ni­je Bo­rut Pa­hor.

V Učil­ni OKUSOV bo kar naj­več­ji de­lež eko­lo­ških pri­del­kov, obi­sko­val­ci bodo lah­ko na­ro­či­li tudi tur­ško kavo, Pleč­ni­kov čaj ali smoot­hi­je s špi­na­čo, aj­do­vo ka­šo, ov­se­ni­mi ko­smi­či ali ko­sta­njem. Po­nu­ja­li bodo tudi pivo iz lo­kal­ne­ga oko­lja, pa po­hor­sko pe­če­ni­co, kranj­sko klo­ba­so, ki­slo ze­lje in repo, ma­tev­ža, lo­ško med­lo, po­što­kljo, vše­nat in še mar­si­kaj. Za slad­ko­sne­de pri­prav­lja­jo iz­vrst­ne sla­di­ce: od prek­mur­ske gi­ba­ni­ce in krem­ne re­zi­ne do gra­ti­ni­ra­nih ljub­ljan­skih pa­la­čink (z na­de­vom s sku­to in peh­tra­nom) in car­ske­ga pra­žen­ca z ja­bolč­no če­ža­no.

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 15. Nov 2019 at 11:50

85 ogledov

Prvi festival ajdovih jedi
Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev ta konec tedna pripravlja edinstven dogodek - Festival ajdovih jedi. Osrednje dogajanje se bo začelo v soboto, 16. novembra 2019, ob 14. uri v središču kraja, Hiši žive dediščine. Pripravljajo dve kulinarični delavnici in sicer, ob 14. uri bodo članice Društva kmetic Bizeljsko prikazale, kako pripravljajo bizeljski ajdov kolač, nato pa bodo gostiteljice prikazale izdelavo izvrstne Vinjevrške pogače. Prisluhnili boste lahko tudi dvema strokovnima predavanjeme, ob 15. uri bo o tem, da ajda sodi na  polja pod Gorjanci govorila Mateja Strgulec, specialistka za poljedelstvo in travništvo na KGZ Novo mesto, za njo pa bo o ajdi v prehrani predaval Drago Košak, univ. dipl. inž. živ. teh. Ob 16. uri se bo festival nadaljeval s kulturnim programom in predstavitvijo razstave ajdovih jedi, ki jih bodo ponudili tudi v pokušino. Predstavljala se bosta tudi dva mlina: Košak in Rangus.

Wed, 13. Nov 2019 at 15:43

121 ogledov

Dijaki izdelujejo leseno plovilo
Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna (SGLŠ) so se dijaki lotili posebnega in zahtevnega izziva. Pod budnim očesom ameriškega mentorja Archa Davisa izdelujejo imenitno leseno plovilo. Za dijake postojnske šole to ni prvi tovrstni izziv, saj imajo že nekaj izkušenj z izdelovanjem čolna. Čoln bo končan kmalu, krstili pa ga bodo prihodnje leto v Piranu. Več o projektu v 47. številki Kmečkega glasa.

Tue, 12. Nov 2019 at 12:31

244 ogledov

Mladi gospodar Uroš Hovnik
Obiskali smo kmetijo Hovnik v Selah na Koroškem, kjer že tretje leto gospodari letošnji zmagovalec tekmovanja za mladega gospodarja leta, Uroš Hovnik. Mladenič je že od malih nog zagnan za kmetovanje, povečuje stalež krav molznic v hlevu in razmišlja o gradnji novega, sodobnega hleva za živino. O tem, zakaj je izbral poklic kmeta, kako poteka delo na njihovi kmetiji ter kakšne načrte ima, preberite v 46. številki Kmečkega glasa.

Thu, 7. Nov 2019 at 14:49

313 ogledov

Nekaj sestavin in veliko veselja
Za pripravo testenin ne rabimo veliko sestavin, rabimo pa čas, saj je potrebno kar nekaj ročne spretnosti, da nam uspejo. Da bi ljudi ponovno navdušili za izdelavo testenin doma, smo pri Založbi Kmečki glas konec poletja izdali knjigo slovenske avtorice Saše Drobnič Škrjanec z naslovom Ta domače testenine. Vse, kar je treba vedeti za pripravo najboljših testenin nam je avtorica razkrila na kulinarični delavnici. Več v 46. številki Kmečkega glasa. Knjigo TA DOMAČE TESTENINE lahko naročite v spletni knjigarni.

Tue, 5. Nov 2019 at 10:16

131 ogledov

Inovativni mladi kmet je Igor Paldauf
Naslednji dve leti bo naziv Inovativnega mladega kmeta nosil Igor Paldauf iz Vučje vasi, ki so ga izbrali med osmimi letošnjimi kandidati. Nagrado mu je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na slovesnosti v Predsedniški palači v Ljubljani. Zmagovalka spletnega glasovanja, ki ga je pripravila ZSPM, pa je postala Katja Temnik, edina ženska kandidatka. Več o izboru v 45. številki Kmečkega glasa.

Wed, 30. Oct 2019 at 09:15

162 ogledov

Inovativni mladi kmet je Igor Paldauf
Naslednji dve leti bo naziv Inovativnega mladega kmeta nosil Igor Paldauf iz Vučje vasi, ki so ga izbrali med osmimi letošnjimi kandidati. Nagrado mu je podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na slovesnosti v Predsedniški palači v Ljubljani. Zmagovalka spletnega glasovanja, ki ga je pripravila ZSPM, pa je postala Katja Temnik, edina ženska kandidatka. Več o izboru v 45. številki Kmečkega glasa.

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaDragica HericKristijan  HrastarVlasta KunejDarja Zemljič

NAJBOLJ OBISKANO

Izo­bra­že­val­ni lo­kal Učil­na OKUSOV