Za dva na­zi­va pri­jav­lje­nih 18 kandidatk in kandidatov

Iz­bor mla­de kme­ti­ce in gos­po­dar­ja leta je po­stal že tra­di­cio­na­len, če so­di­mo po pri­ja­vah, pa tudi vse bolj pri­ljub­ljen do­go­dek. Na le­toš­nji raz­pis, ki smo ga kon­ča­li 25. maja 2015, se je pri­ja­vi­lo mak­si­mal­no šte­vi­lo kan­di­datk in kan­di­da­tov – dva­najst mla­dih kme­tic in šest mla­dih gos­po­dar­jev.

Iz­bor bo le­tos ne­ko­li­ko po­zne­je kot zad­nja leta, in si­cer 26. sep­tem­bra 2015 ob pre­le­pem Škal­skem je­ze­ru v Ob­či­ni Ve­le­nje. Tako bo­sta lan­ska zma­go­val­ca Dar­ja Mi­klav­ži­na iz Škal nad Ve­le­njem in Ma­tej Gan­tar iz Go­do­vi­ča na­zi­va ob­dr­ža­la ne­ko­li­ko dlje kot eno leto.

Po­go­ji raz­pi­sa so tudi le­tos os­ta­li nes­pre­me­nje­ni. K pri­ja­vi smo va­bi­li kan­di­dat­ke in kan­di­da­te, sta­re med 18 in 40 let, ki ži­vi­jo na kme­ti­ji, za­po­sli­tev na kme­ti­ji pa ni po­goj za so­de­lo­va­nje. De­kle­ta so po­ve­či­ni čla­ni­ce ka­te­re­ga od dru­štev po­de­žel­skih že­na, gos­po­dar­ji se pri­jav­lja­jo sami. Zad­nja leta pa smo ome­ji­li šte­vi­lo kan­di­datk in kan­di­da­tov, ki jih lah­ko sprej­me­mo na tek­mo­va­nje – naj­več dva­najst mla­dih kme­tic in šest gos­po­dar­jev. Le­tos smo za­pol­ni­li prav vsa me­sta.

V pri­hod­njih ted­nih bomo vse kan­di­dat­ke in kan­di­da­te obi­ska­li in pri­pra­vi­li ob­šir­ne pred­sta­vi­tve o nji­ho­vem delu na kme­ti­ji ter pri­ča­ko­va­njih na tek­mo­va­nju. Za­pi­se bo­ste lah­ko bra­li v dru­gi po­lo­vi­ci po­let­ja, to­krat pa pr­vič raz­kri­va­mo ime­na so­de­lu­jo­čih.

Kan­di­dat­ke za mla­do kme­ti­co leta 2015 (po abe­ced­nem redu priim­kov):

1. Lau­ra APAT, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Ša­le­ška do­li­na

2. Ana BRENCE, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Ble­goš

3. Pe­tra DULAR, Dru­štvo kme­čkih že­na Novo me­sto

4.Mag­da­le­na GOLEŽ, Dru­štvo kme­tic Ajda

5.Aga­ta LAPANJE, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Idri­ja – Cerk­no

6.Bri­gi­ta LOVREC, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Sve­ti Ju­rij ob Ščav­ni­ci

7.Pe­tra NAVODNIK PŠENIČNIK, Dru­štvo kme­tic Dra­vo­grad

8.Klav­di­ja PERDIH, Ra­či­ca, Loka pri Zi­da­nem mo­stu

9.Ma­te­ja PRAH, Dru­štvo kme­tic Zar­ja Slo­ven­ske Ko­nji­ce – Zre­če

10.Zvon­ka RABIČ, Dru­štvo kme­tic Ma­vri­ca iz Šent­jur­ja

11.Ber­nar­da SMONKAR SELIŠEK, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Ob­či­ne Ža­lec

12.Sa­rah ŠENK, Dru­štvo kme­čkih že­na Kranj

 Kan­di­da­ti za mla­de­ga gos­po­dar­ja leta 2015 (po abe­ced­nem redu priim­kov):

1.Pe­ter APAT, Ga­ber­ke, Šo­štanj

2.Ni­ko­laj BRENCE, Go­re­nja vas

3.Igor GLUŠIČ, Spod­nje Mla­de­ti­če, Kr­melj

4.An­drej GOLEŽ, Ra­ko­vec, Gro­bel­no

5.Miha MARTINC, Škof­lji­ca

6.Ma­ti­ja PERDIH, ml., Ra­či­ca, Loka pri Zi­da­nem mo­stu