Izbor mlade kmetice in gospodarja leta 2015
Barbara Remec
Kmečki glas

Četrtek, 11. junij 2015 ob 09:01

Odpri galerijo

Dar­ja Mi­klav­ži­na in Ma­tej Gan­tar: spo­min in na­ziv jima os­ta­ne­ta, po­slan­stvo na­zi­va pa bo­sta po do­brem letu pre­da­la na­sled­ni­ko­ma. (Fo­to­gra­fi­ja: Kri­sti­jan Hra­star)

Za dva na­zi­va pri­jav­lje­nih 18 kandidatk in kandidatov

Iz­bor mla­de kme­ti­ce in gos­po­dar­ja leta je po­stal že tra­di­cio­na­len, če so­di­mo po pri­ja­vah, pa tudi vse bolj pri­ljub­ljen do­go­dek. Na le­toš­nji raz­pis, ki smo ga kon­ča­li 25. maja 2015, se je pri­ja­vi­lo mak­si­mal­no šte­vi­lo kan­di­datk in kan­di­da­tov – dva­najst mla­dih kme­tic in šest mla­dih gos­po­dar­jev.

Iz­bor bo le­tos ne­ko­li­ko po­zne­je kot zad­nja leta, in si­cer 26. sep­tem­bra 2015 ob pre­le­pem Škal­skem je­ze­ru v Ob­či­ni Ve­le­nje. Tako bo­sta lan­ska zma­go­val­ca Dar­ja Mi­klav­ži­na iz Škal nad Ve­le­njem in Ma­tej Gan­tar iz Go­do­vi­ča na­zi­va ob­dr­ža­la ne­ko­li­ko dlje kot eno leto.

Po­go­ji raz­pi­sa so tudi le­tos os­ta­li nes­pre­me­nje­ni. K pri­ja­vi smo va­bi­li kan­di­dat­ke in kan­di­da­te, sta­re med 18 in 40 let, ki ži­vi­jo na kme­ti­ji, za­po­sli­tev na kme­ti­ji pa ni po­goj za so­de­lo­va­nje. De­kle­ta so po­ve­či­ni čla­ni­ce ka­te­re­ga od dru­štev po­de­žel­skih že­na, gos­po­dar­ji se pri­jav­lja­jo sami. Zad­nja leta pa smo ome­ji­li šte­vi­lo kan­di­datk in kan­di­da­tov, ki jih lah­ko sprej­me­mo na tek­mo­va­nje – naj­več dva­najst mla­dih kme­tic in šest gos­po­dar­jev. Le­tos smo za­pol­ni­li prav vsa me­sta.

V pri­hod­njih ted­nih bomo vse kan­di­dat­ke in kan­di­da­te obi­ska­li in pri­pra­vi­li ob­šir­ne pred­sta­vi­tve o nji­ho­vem delu na kme­ti­ji ter pri­ča­ko­va­njih na tek­mo­va­nju. Za­pi­se bo­ste lah­ko bra­li v dru­gi po­lo­vi­ci po­let­ja, to­krat pa pr­vič raz­kri­va­mo ime­na so­de­lu­jo­čih.

Kan­di­dat­ke za mla­do kme­ti­co leta 2015 (po abe­ced­nem redu priim­kov):

1. Lau­ra APAT, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Ša­le­ška do­li­na

2. Ana BRENCE, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Ble­goš

3. Pe­tra DULAR, Dru­štvo kme­čkih že­na Novo me­sto

4.Mag­da­le­na GOLEŽ, Dru­štvo kme­tic Ajda

5.Aga­ta LAPANJE, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Idri­ja – Cerk­no

6.Bri­gi­ta LOVREC, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Sve­ti Ju­rij ob Ščav­ni­ci

7.Pe­tra NAVODNIK PŠENIČNIK, Dru­štvo kme­tic Dra­vo­grad

8.Klav­di­ja PERDIH, Ra­či­ca, Loka pri Zi­da­nem mo­stu

9.Ma­te­ja PRAH, Dru­štvo kme­tic Zar­ja Slo­ven­ske Ko­nji­ce – Zre­če

10.Zvon­ka RABIČ, Dru­štvo kme­tic Ma­vri­ca iz Šent­jur­ja

11.Ber­nar­da SMONKAR SELIŠEK, Dru­štvo po­de­žel­skih že­na Ob­či­ne Ža­lec

12.Sa­rah ŠENK, Dru­štvo kme­čkih že­na Kranj

 Kan­di­da­ti za mla­de­ga gos­po­dar­ja leta 2015 (po abe­ced­nem redu priim­kov):

1.Pe­ter APAT, Ga­ber­ke, Šo­štanj

2.Ni­ko­laj BRENCE, Go­re­nja vas

3.Igor GLUŠIČ, Spod­nje Mla­de­ti­če, Kr­melj

4.An­drej GOLEŽ, Ra­ko­vec, Gro­bel­no

5.Miha MARTINC, Škof­lji­ca

6.Ma­ti­ja PERDIH, ml., Ra­či­ca, Loka pri Zi­da­nem mo­stu

Galerija slik

Zadnje objave

Tue, 10. Dec 2019 at 08:39

62 ogledov

Škatla prazničnih piškotov
Nikoli ni dovolj tega krhkega drobnega peciva, ki se pod spretnimi rokamispremeni v prave male umetnije. Različnih oblik, barv in okusov, sestavljeno,potreseno s koščki kandiranega sadja, sladkorjem, prelito s temno čokolado. December ima okus po sladkorju. Recepte za piškote boste našli tudi v novi knjigi Sladice Alenke Kodele, pa tudi recepte za številne druge sladice iz različnih vrst testa.

Tue, 10. Dec 2019 at 08:38

66 ogledov

Kmetija Rdečnik
Predstavljamo koroško kmetijo iz Spodnjega Razborja, kjer gospodari Drago Pajenk. Kmetijo, usmerjeno v prirejo mleka, je pred šestnajstimi leti začel postopoma preusmerjati v rejo škotskega višavskega goveda. Začel je z dvema telicama, kravo in plemenskim bikom ter z naravnim pripustom povečal čredo na 52 glav teh kosmatih in rogatih, a plašnih živali. Večino mesa ponudijo z najvišjo dodano vrednostjo gostom na turistični kmetiji, ki jo vodi Dragova sestra Katarina, pomaga pa ji tudi partner Tone. Več v 50. številki Kmečkega glasa.

Fri, 6. Dec 2019 at 14:35

177 ogledov

Molznice zamenjalo škotsko višavsko govedo
Predstavljamo koroško kmetijo iz Spodnjega Razborja, kjer gospodari Drago Pajenk. Kmetijo, usmerjeno v prirejo mleka, je pred šestnajstimi leti začel postopoma preusmerjati v rejo škotskega višavskega goveda. Začel je z dvema telicama, kravo in plemenskim bikom ter z naravnim pripustom povečal čredo na 52 glav teh kosmatih in rogatih, a plašnih živali. Večino mesa ponudijo z najvišjo dodano vrednostjo gostom na turistični kmetiji, ki jo vodi Dragova sestra Katarina, pomaga pa ji tudi partner Tone. Več v 50. številki Kmečkega glasa.

Wed, 4. Dec 2019 at 10:54

108 ogledov

Največji adventni venec v knežjem mestu
K praznični podobi Celja so tudi letos prispevali dijaki in profesorji Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Tradicionalni adventni venec središče knežjega mesta krasi že šesto leto, prvič pa so dijaki ob pomoči mentorjev izdelali in okrasili smreko z odrom, kjer bodo potekale osredje prireditve v najbolj prazničnem mesecu v letu. Za okrasitev štiri metre širokega venca in 2,5 x 2,5 metra široke smreke, so porabili dober mesec in veliko delovnih ur. Pri delu so sodelovali vrtnarji in cvetličarji. Vrtnarji so pripravili smrečje, potrebno za pletenje oboda venca, iz smrek, ki so rasle v šolskem parku. Spretne cvetličarke pa so pod vodstvom mentoric Ane Sotošek in Mojce Sodin popletle kovinsko konstrukcijo in jo okrasile z novoletnimi okraski. Venec krasijo okraski v rdeči in zlati barvi, lučke in zvezde, ki simbolizirajo knežje mesto, na njem pa so tudi štiri velike sveče. Dve sta že zagoreli, dva pa naslednji nedelji. Sicer pa venec in smreka vsakič na novo zažarita ob mraku, ko se prižgejo drobne luči. Koordinator dogodka je bil Emil Špes ob pomoči Sergeja Kosa, pri izdelavi kovinske konstrukcije smreke je sodeloval tudi Štefan Lončar.

Wed, 4. Dec 2019 at 10:23

101 ogledov

Pečete poprtnik? Prinesite ga na ocenjevanje
Zavod Parnas prireja Čezmejni festival božičnega kruha 2019 z bogatim programom vse do 6. januarja 2020. Program sestavljajo samostojni dogodki o nesnovni dediščini priprave poprtnika, ki jih pripravljajo številne dediščinske skupnosti po Sloveniji in na Hrvaškem, povezuje pa jih Zavod Parnas. To je že drugi tovrstni festival, ki se izvaja preko čezmejnega projekta Uživam tradicijo – Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, in povezuje nosilce priprave poprtnika v Sloveniji, župneka v Prezidu in božićnjaka na Žumberku na Hrvaškem. Celoten program je objavljen na spletni strani www.zavod-parnas.org. Osrednje dogajanje bo sedma državna razstava in ocenjevanje poprtnikov, ki ju prireja DPŽ Dobrepolje-Struge v sodelovanju z Občino Dobrepolje in Zvezo kmetic Slovenije, 13. in 14. decembra 2019. Vsi, ki želite sodelovati s svojimi izdelki, jih dostavite v petek, 13. decembra 2019, od 12. do 14.ure, v prostore upokojencev v Jakličev dom na Vidmu, kjer jih bo ocenila strokovna komisija. Prispevek na poprtnik je 5 evrov (plačilo z gotovino). Prijave sprejemajo na gsm: 041 975 886 ali e-naslovu: dpz.dobrepoljestruge@gmail.com, do 12. decembra 2019. V soboto, 14.12.2019, ob 17. uri, bo podelitev priznanj, s kratkim kulturnim programom, v prostorih upokojencev. Sledi pogostitev vseh prisotnih. Razstava poprtnikov bo v soboto, 14.12.2019, od 14. ure dalje.

Thu, 21. Nov 2019 at 08:57

145 ogledov

Četrto srečanje mladih prevzemnikov kmetij
Pod sloganom Na mladih kmetih podeželje stoji je potekalo že četrto srečanje mladih prevzemnikov kmetij, upravičencev do podpore iz javnega razpisa podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 -2020. Na povabilo ZSPM, KGZS in MKGP so se na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Pivoli pri Hočah srečali mladi prevzemniki s statusom mladega kmeta, ki so ga prejeli na enem od dosedanjih štirih razpisov. Več v 48. številki Kmečkega glasa.

Prijatelji

denis plavcakplavec jozLeon Kraljziliute88edita editaDMC TelevizijaAlen  OsenjakKarmen  GostinčarKmečki glasMarinka Marinčič Jevnikar  Geza GrabarFranc FortunaDragica HericKristijan  HrastarVlasta KunejDarja Zemljič

NAJBOLJ OBISKANO

Izbor mlade kmetice in gospodarja leta 2015